ONTWERPWEDSTRIJD

De Nederlandse Ambassade in Washington organiseert in samenwerking met het Consulaat-Generaal in New York een Dutch Design ontwerpwedstrijd (de Ontwerpwedstrijd).

Het doel van deze Ontwerpwedstrijd is om een klein, functioneel item te produceren dat is geïnspireerd door Dutch Design en kan dienen als relatiegeschenk voor de Nederlandse diplomatieke posten in de VS.

Uit de inzendingen worden in de eerste ronde de 10 beste ontwerpen genomineerd. Half april 2014 zal de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt worden.

Het winnende ontwerp wordt in productie genomen. Dit item zal door het Nederlandse diplomatieke netwerk in de VS (Ambassade in Washington en Consulaten Generaal) worden gebruikt als officieel relatiegeschenk.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op deze Ontwerpwedstrijd.

Deelname

1.   De wedstrijd staat open voor iedereen.

2.   Voor deelname is niet vereist dat je van beroep ontwerper/vormgever bent.

3.   Een ontwerp kan door meerdere personen worden ingezonden en geldt dan als één deelname.

Inzending

4.     Het ontwerp dient per e-mail te worden verstuurd naar DutchCultureUSA@gmail.com en dient op uiterlijk 7 maart 2014 door ons te zijn ontvangen. Ontwerpen die voor deze datum aan ons zijn verzonden maar om wat voor reden ook niet tijdig door ons zijn ontvangen, zijn van deelname uitgesloten.         

Verloop wedstrijd en bekendmakingen

5.     Uit alle inzendingen worden de 10 beste ontwerpen genomineerd.

6.     Bekendmaking van de 10 genomineerde ontwerpen vindt plaats begin april 2014.

7.     Uit de 10 genomineerde ontwerpen zal een winnaar worden gekozen.

8.     Bekendmaking van de winnaar vindt plaats half april 2014.

9.     Alle bekendmakingen vinden plaats op deze website en via sociale media. Alle genomineerden en de winnaar ontvangen persoonlijk bericht (via e-mail).

Genomineerden en winnaar

10.  De 10 genomineerde ontwerpen zullen in 3D-formaat worden geprint en tentoongesteld in New York. Ook zullen de 10 genomineerde ontwerpen worden gepubliceerd op internet, waaronder sociale media.

11.  Het winnende ontwerp wordt in productie genomen. Kikkerland is van plan het winnende design (wereldwijd) via haar website aan te bieden. Het zal ook in een oplage van totaal 500 stuks worden aangekocht door de Ambassade en consulaten en worden aangeboden aan belangrijke relaties in de Verenigde Staten. De winnaar krijgt daarnaast gedurende een week residentie aangeboden bij 3D-print company Shapeways in New York. Reis- en verblijfkosten hiervoor worden vergoed.

Jury

12.  De jury bestaat uit Jan van der Lande (CEO Kikkerland), Duann Scott (Design Evangelist Shapeways), Jan Habraken (FormNation), Alissia Melka-Teichroew (ByAMT), Ron Labaco, Curator van het Museum of Arts and Design en Curator van de tentoonstelling Out of Hand, Rudolf Bekink (NL Ambassadeur in de VS) en Jan Kennis (Cultureel Attaché in New York).

Toetsingscriteria en selectie

13.  Ieder ontwerp zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: functionaliteit, duurzaamheid en met de inventiviteit (‘droge humor’) waarmee Dutch Design wordt gekenmerkt en passend bij de stijl van Kikkerland Design inc. en “marketable”. Ook moet het ontwerp geschikt zijn als relatiegeschenk voor de diplomatieke posten in de VS en in als relatiegeschenk gemakkelijk mee te nemen of te versturen.

Technische vereisten

14.Het voor deelname te versturen digitale bestand moet bestaan uit:

a. Representatieve afbeeldingen van het ontwerp in digitale vorm (bij voorkeur pdf-formaat), op basis waarvan de jury het ontwerp kan beoordelen; en

b.   Designers worden ook aangemoedigd om een CAD 3D tekening aan te leveren met de volgende File Extensions: 3DM, 3DS, IGS, LWO, OBJ, SLDPRT,  SLDASM, STEP,  STL, WRL. Kikkerland kan de top tien designers waar nodig assisteren met het maken van CAD tekeningen als zijn daar zelf niet toe in staat zijn. Shapeways zal de designs in 3D printen.

c.     een volledig ingevuld en ondertekend deelnameformulier.

Het ontwerp en de intellectuele eigendomsrechten

15.  Het ontwerp moet nieuw zijn in die zin dat het na 1 januari 2013 is ontworpen.

16.  Het ontwerp mag nog niet via een website of op andere wijze openbaar zijn gemaakt. Tot de officiële bekendmaking van de winnaar zal de deelnemer zijn ontwerp niet ook inzenden ten behoeve van andere wedstrijden of zijn ontwerp openbaar (laten) maken of in productie (laten) nemen.

17.  De deelnemer blijft eigenaar van al zijn auteursrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten op het door hem ingezonden ontwerp.

18.  De deelnemer verleent aan de Ambassade en het Consulaat alle rechten om zijn ontwerp in het kader van deze Ontwerpwedstrijd te verveelvoudigen en openbaar te maken. Daaronder vallen in ieder geval het recht om het ontwerp (i) in zowel 2D- als 3D te printen, (ii) openbaar te maken, zowel offline (tentoonstellingen e.d.) als online (websites, sociale media e.d.), (iii) in productie te brengen (rond de 500 exemplaren) voor het doel zoals omschreven in artikel 12 en (iv) af te beelden in een brochure over deze Ontwerpwedstrijd.

19.  Voor het uitprinten van het ontwerp in 2D- en/of 3D kan het nodig zijn dat het ontwerp wordt aangepast. De deelnemer gaat hierbij voor dat geval akkoord met het doorvoeren van deze aanpassingen.

20.  Op de in 3D-geprinte ontwerpen van de genomineerden en de winnaar zal steeds de naam van de ontwerper worden vermeld.

21.  De deelnemer verklaart dat zijn ontwerp voldoet aan de wettelijke voorschriften en dat hij vrij is om aan deze Ontwerpwedstrijd mee te doen.

22.  De deelnemer garandeert dat hij het ontwerp volledig zelfstandig heeft vervaardigd, dan wel tezamen met uitsluitend de eventuele andere ontwerpers, zoals vermeld in het deelnameformulier (zie artikel 15).

23.  De deelnemer vrijwaart de Ambassade en het Consulaat tegen aanspraken van derden, waaronder aanspraken dat het ontwerp inbreuk zou maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van deze derden.

Samenwerkende partijen

24.  De Ambassade en het Consulaat werken voor deze Ontwerpwedstrijd samen met Shapeways en Kikkerland.

25.  Shapeways is gespecialiseerd in het printen in 3D-formaat en zal de ontwerpen van de genomineerden en de winnaar in 3D-formaat printen.

26.  Kikkerland is producent van betaalbare en inventieve design items, met een focus op vorm en functie.

27.  Indien Kikkerland besluit het winnende ontwerp in productie te nemen en via haar website te koop aan te bieden, wordt tussen Kikkerland en de ontwerper van dit winnende ontwerp een rechtstreekse overeenkomst gesloten over de productie en de royalty’s waarop de algemene voorwaarden van Kikkerland van toepassing zijn. Deze voorwaarden houden onder meer in dat de ontwerper eigenaar blijft van de rechten op zijn ontwerp en dat hij de gebruikelijk royalty-vergoeding van 5% ontvangt over ieder verkocht ontwerp. Door deel te nemen aan de Ontwerpwedstrijd gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden. De Ambassade en het Consulaat zijn bij deze samenwerking geen partij.

Overige voorwaarden

28.  Iedere deelnemer mag maximaal één ontwerp insturen.

29.  Alleen inzendingen die aan alle voorwaarden voldoen, zullen door de jury worden meegenomen in haar beoordeling.

30.  Over de Ontwerpwedstrijd, waaronder de selectie, kan helaas niet worden gecorrespondeerd.

31.  De Ambassade en het Consulaat behouden zich het recht voor om deelnemers die zich niet houden aan deze voorwaarden, van deelname uit te sluiten, hetgeen ook mogelijk is na bekendmaking van de genomineerde ontwerpen of het winnende ontwerp.

32.  Deelname vindt plaats voor eigen rekening en risico.

33.  Iedere aansprakelijkheid van de Ambassade en het Consulaat is, voor zover toegestaan bij wet, uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid van de Ambassade en het Consulaat is, voor zover toegestaan bij wet, uitgesloten.

    In ieder geval zijn de Ambassade en het Consulaat niet aansprakelijk voor schade als gevolg van: (i) inzendingen die, om wat voor reden ook, verloren zijn gegaan, te laat zijn ontvangen of ontvreemd, incompleet of beschadigd zijn; (ii) problemen met of technische storingen bij de overdracht, communicatie- of andere menselijke fouten bij de overdracht, ontvangst of verwerking van inzendingen; (iii) vernietiging van, onbevoegde toegang tot of wijzigingen in inzendingen en; (iv) niet-functionerende hardware, netwerken of software of een andere oorzaak die de administratie, beveiliging, integriteit of verkoop van deze Ontwerpwedstrijd in gevaar brengt. De Ambassade en het Consulaat zijn voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: (i) onjuiste of onvolledige informatie met betrekking tot de uitslag, dan wel enige andere fouten van de zijde van de Ambassade en het Consulaat. Indien zich een van bovenstaande situaties voordoet en dit tot gevolg heeft dat de Ambassade en het Consulaat, geheel naar hun oordeel, de Ontwerpwedstrijd niet op de wijze zoals gepland kunnen uitvoeren, hebben zij het recht om de Ontwerpwedstrijd op te schorten of te beëindigen.

34.Personen in dienst van het Nederlandse diplomatieke netwerken in de VS, Shapeways en Kikkerland zijn uitgesloten van deelname.

35.Deelnemers accepteren dat de jury, onverminderd het bepaalde in artikel 14, bij de selectie van de genomineerden en de winnaar een grote mate van vrijheid heeft.

36.Indien een van de artikelen van deze Deelnemingsvoorwaarden ongeldig of om andere reden onverbindend blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en voor de ongeldige of om andere reden onverbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de inhoud en de strekking zo min mogelijk afwijken van de niet verbindende bepaling.

37. Indien tussen deze Deelnemingsvoorwaarden strijdig zouden zijn met of inconsistent ten      opzichte van enige andere vorm van communicatie, dan hebben deze Deelnemingsvoorwaarden voorrang.

38. Indien deze Nederlandse Deelnemingsvoorwaarden strijdig zouden zijn met of inconsistent ten opzichte van de Engelse Rules of Engagement , dan hebben de Rules of Engagement voorrang.

39. Op deze Ontwerpwedstrijd en al hetgeen daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de door de wet aangewezen rechter te Den Haag.